Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program


„ Cesty a cestičky za poznáním “
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Chovejme se tak,abychom
byli dobrým vzorem a příkladem. Předejme jim vše pro život.
Co bude v mateřské škole započato, bude později
postaveno a do krásy vyvedeno.
                                           J.A.Komenský


Název programu: “CESTY A CESTIČKY ZA POZNÁNÍM”

 
 
    Integrovaný blok – “Cesta z domova do MŠ a mezi kamarády”
 
Podtémata:  -   moje rodina
                      -   já a můj kamarád
                      -   v mateřské škole
                      -   povolání – řemesla
 
 
Charakteristika:
Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.
 
Cíle:
-rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí- spolupracovat,
 spolupodílet se
-seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme a vytvářet pozitivní vztah.
-rozvíjení interaktivní a komunikativní dovednosti
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
 navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem
-posilování prosociálního chování a vytváření prosociálních postojů k ostatním
-vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
-ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi I dospělými
-poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních vztahů a citů k sobě
-získání relativní citové samostatnosti
-rozvoj schopnosti sebeovládání
-rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat
-získání schopnosti záměrně řídit svoje chování
- seznamování s různými druhy lidské činnosti
 
Očekávané výstupy:
-orientovat se bezpečně ve známém prostředí
-odloučit se na určitou dobu od svých blízkých
-uvědomovat si svou samostatnost
-rozhodovat o svých činnostech
-spolupracovat s ostatními
-navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče a respektovat jej
-porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
-zvládat běžné činnosti a požadavky, které se doma I v mateřské škole opakují
-uplatňovat návyky v základních formách
-pochopit, že každý má ve společenství svou roli
-začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky
-porozumět běžným projevům citových prožitků a nálad druhých
-adaptovat se na život ve škole
-domluvit se na společném řešení, vyjednávat
-utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování
-chovat se zdvořile
-odmítat společensky nežádoucí chování
-chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi
-uvědomovat si své možnosti a limity
-přijímat pozitivní ocenění I případný neúspěch
-učit se hodnotit svoje osobní pokroky
-uvědomovat si svá práva ke vztahu k druhému
-zacházet šetrně s pomůckami a hračkami-uplatňovat své individuální potřeby a přání
 
Vzdělávací nabídka:
-aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
-spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
-činnosti zaměřené na porozumění pravidel vzájemného soužití a chování
-aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi
-hry, přirozené I modelové situace, při nichž se učí dítě přijímat a respektovat
 druhého
-hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, rozdělit se, pomoci mu,
 střídat se, půjčit hračku
-různorodé společenské hry a aktivity
-činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí – Rodina, mateřská škola
-hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí
-spontánní hra
-činnosti zajišťující spokojenost a radost
-činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a
 sebehodnocení
-hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
-cvičení organizačních dovedností
-běžné každodenní sekávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 
 
    Integrovaný blok – „Cesta do přírody a okolního světa“
 
Podtémata:   -   příroda   –   rostliny, zvířata
                                          -  roční období – časové vztahy
                                          -  počasí
                                          -   zeměkoule a vesmír
                      -   moje město, škola
                      -   doprava
                      -   ekologie
 
Charakteristika:
Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.
 
Cíle:
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
 o prostředí, v němž dítě žije
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
 prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
- poznávání jiných kultur
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
 zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
- vytváření základů pro práci s informacemi
- rozvoj tvořivosti
- získání poznatků o ochraně přírody před nebezpečnými vlivy
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
- posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 
Očekávané výstupy:
- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí
- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i technickém prostředí
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, nekonečně pestrý a různorodý – jak
 svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a
 kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod. )
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je, obklopeno
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
  uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
 vlastní zdraví i životní prostředí
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
 vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
 chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je
 mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí
 o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě
 potřeby obrátit o pomoc)
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se
 s umění
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak
 vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.)
 
Vzdělávací  nabídka:
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
 i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,
 Kterých se dítě běžně účastní
  sledování rozmanitostí a změn v přírodě
- ekologicky motivované herní aktivity
- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní
 činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
- činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování,
 čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní
- záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich
 vlastností ( velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky ), jejich
 charakteristických znaků a funkcí
 
 
    Integrovaný blok – „ Cesta do světa pohádek, fantazie, zvyků a tradic “

Podtémata:  -   pohádky, příběhy, básně a říkadla
                       -   dramatizace, divadlo
                       -   písničky, zvyky a tradice
                       -   komunikativní dovednosti
 
Charakteristika:
Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.
 
Cíle:
  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
 zájmu o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové,
 dramatické)
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
- vytváření základu pro práci s informacemi
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění, rozvoj
 dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- rozvoj společenského i estetického vkusu
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy
 a prožitky vyjádřit
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 
Očekávané výstupy:
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky
 ve volně zformulovaných větách
- vést rozhovor
- domluvit se slovy i gesty
- porozumět slyšenému
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
- učit se nová slova a aktivně je používat
- učit se zpaměti krátké texty
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku
- popsat situaci
- chápat slovní vtip a humor
- rozlišovat některé obrazné symboly
- sledovat očima zleva doprava
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo,
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „ nápady“
- nalézat nová řešení
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věc
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
- chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru
  i v rovině, částečně se orientovat v čase
- vnímat umělecké a kulturní podněty
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
- zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
 výtvarných dovedností a technik
 
Vzdělávací nabídka:
- práce s literárními texty a obrazovým materiálem
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů
- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
  mateřskou školu
- sociální a interaktivní hry
- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
- námětové hry a činnosti
- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
- samostatný slovní projev na určité téma
- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
- estetické a tvůrčí aktivity
- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
- dramatické činnosti
- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 
 
     Integrovaný blok – „Cesta ke zdraví“
 
Podtémata :   -   naše tělo
                        -   co je zdravé a co škodí
                        -   naše smysly - pracovní dovednosti a návyky
                        -   hrubá a jemná motorika
 
 
 
Charakteristika :
Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.
 
Cíle :
- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
 motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- rozvoj a užívání všech smyslů
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
 pohody i pohody prostředí
- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
- rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti, představivosti, fantazie i tvoření
 
Očekávané výstupy:
- zachovávat správné držení těla
- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- ovládat dechové svalstvo
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
- zvládat sebeobsluhu
- uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
- pojmenovat části těla a některé orgány
- rozlišovat, co prospívá zdraví a mu škodí
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a
 zdravé výživy
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,
 kde v případě potřeby hledat pomoc
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
 nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,
 jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
- záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 
Vzdělávací nabídka:
- lokomoční pohybové činnosti
- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
 oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření
 zdravých životních návyků
- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
- zdravotně zaměřené činnosti
- konstruktivní a grafické činnosti
- smyslové hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
 a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
- praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
 kterými se dítě běžně setkává
- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
- konkrétní operace s materiálem
 
Integrované celky


Máme stanoveny čtyři okruhy, které jsou v třídních programech dále rozpracovány do podtémat.


Okruhy k tematickým celkům provází děti celým školním rokem. Vzájemně se prolínají, není nutné probírat je v přesném pořadí, jak jsou zapsány, ale podle aktuální potřeby a tématu integrovaného celku, kterým se právě chceme zabývat.

Názvy třídních vzdělávacích programů:
Třída Kytiček:         " ROK  S  KRTKEM"

Třída Hv
ězdiček:     " ROK  S  VEČERNÍČKEM"