Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2015-2016

 

Mateřská škola Luby, Tovární 743
 
Čj.: 110 /2016
Datum: 29.7.2016
 
Zpracovala:Věra Derahová
Počet stránek: 14
 
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2015/2016
Obsah: 1. Základní údaje o škole
             2. Personální zabezpečení
             3. Údaje o dětech
             4. Vzdělávací program
             5. Údaje o výsledcích vzdělávání
             6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
             7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
             8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
           19. Údaje o programu environmentálního vzdělávání
           10. Prevence rizik a školní úrazy
           11. Spolupráce s rodiči
           12. Spolupráce s dalšími institucemi
           13. Vyřizování stížností
           14. Materiálně technické podmínky
           15. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekční činnosti
           16. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
           17. Závěrečná ustanovení
 
 
Věra Derahová
ředitelka Mateřské školy Luby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Základní údaje o škole
 
Údaje o škole
 
Název školy:                  Mateřská škola Luby, okres Cheb
Identifikátor zařízení:     600066207
Právní forma:                 příspěvková organizace
Adresa školy:                 Luby, Tovární 743
IČO:                               60611456
E-mail:                           ms.luby@c-box.cz
Telefon:                         354 596 375
Bankovní spojení:           Money Bank
 
 
Internetová stránka:     msluby.estranky.cz
 
 
Zařazení do sítě škol:   8.2.1996
 
 
Součásti školy:              Mateřská škola: cílová kapacita 75 dětí
                                      IZO: 107541416
                                      Školní jídelna: cílová kapacita 150 stravovaných
                                      IZO: 102540721
 
 
Statutární zástupce:     Věra Derahová -ředitelka školy
 
Činnost příspěvkové organizace – mateřská škola je
                                                  vymezena § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský
                                                  zákon, a vyhláškou č.14/2005 sb.,ve znění pozdějších
                                                  předpisů, o předškolním vzdělávání.
                                                  Příspěvková organizace zajišťuje školní stravování
                                                  podle ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním
                                                  stravování, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.2. Údaje o zřizovateli
 
Zřizovatel:                      Město Luby
Adresa:                          Malé náměstí 5, Luby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Personální údaje
 
    Fyzické osoby

 

 
 12

 

Přepočtené osoby

 

 8,037
 

 

Z toho pedagogických         

 

 5

 

Přepočtený stav

 

 5

 

Ostatní pracovníci

 

 7  

 

Přepočtený stav

 

 3,037

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Věková struktura zaměstnanců školy
 

věk
30
31-40
41-50
51-60
61-
zaměstnanci
0
0
6
4
2
celkem
0
0
6
3
2

 
 
 
 
 
     Věková struktura pedagogických pracovníků

věk
30
31-40
41-50
51-60
61-
učitelky včetně ředitelky
0
0
1
4
0
celkem
0
0
1
4
0

 
 
 
 
 
 
    Kvalifikovanost pedagogů k 30.6.2016
 

Pedagogické pracovnice
Počet osob
Procentní vyjádření
Kvalifikované
5
100%
Nekvalifikované
0
0%

 
 
 
 
 
     V mateřské škole pracovaly ve školním roce 2015/2016 4  učitelky z toho 3 kvalifikované pro předškolní výchovu a jedna učitelka měla SPgŠ s maturitou zaměřenou na vychovatelství . V září 2015 nastoupila studium na SPgŠ v Karlových Varech a v květnu vykonala jednotlivou zkoušku z předškolní pedagogiky a tím získala kvalifikaci.
              
Změny: 1 odchod do starobního důchodu k 31.7.2016
              Nástup nové ředitelky od 1.8.2016.
            
 
 
 
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2015/2016
 
 
 
 
 
3.  Údaje o dětecha)   
 

 
Přihlášené děti
Přijaté děti
Děti odcházející
do základní školy
   Počet
26
26
                  27

 
 
 
Zápis se uskutečnil v měsíci dubnu. Všechny přihlášené děti byly přijaty. K přijímání dětí došlo i v průběhu školního roku.
 
    Průměrná docházka dětí na třídu
 

Školní rok 2015/2016
Počet zapsaných dětí
k 30.06.2016
Průměrný počet docházejících dětí do třídy
Průměrný počet v %
Třída Kytiček
24
16
67 %
Třída Hvězdiček
24
19
79 %
 
Třída Motýlků
17
11
65 %

 
 
 
 
 
 
 
Nemocnost dětí v tomto školním roce byla průměrná. Neovlivnila ji žádná nakažlivá nemoc ani epidemie.
 
 
 
    Počet zapsaných dětí na třídu a integrovaných dětí k 30.6.2016
                         

Třída
Počet zapsaných dětí
ve školním roce 2015/2016
Z nich dětí integrovaných
Asistent pedagoga
      
24
0
0
            2.
24
0
0
            3.
17
1
1

 
 
                               
 
 
 
 
 
Ukončení předškolního vzdělávání – 4 děti (stěhování) do prosince 2015 a na konci června 2016 se odhlásily 2 děti ( stěhování). Nástupy do mateřské školy do prosince 2015 - 1 v lednu a 1 v březnu 2016.
 
Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a u jednoho dítěte SPC bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky u 7 dětí pro školní rok 2016/2017.
Důvody OŠD: školní nezralost, špatná výslovnost, kombinované postižení.
 
Závěry:
 Zřizovatelem povolená výjimka z počtu dětí díky organizačním opatřením nesnižují kvalitu výchovné a vzdělávací práce.
I přes vyšší naplněnost tříd budeme i nadále upřednostňovat individuální přístup k dětem.
 
 
4. Vzdělávací program
 
   podporujeme spontánní hru a spontánní pohyb ve třídě i na zahradě – jsou vybavené třídy sportovním náčiním a děti je hojně využívají, při ranních rozcvičkách sportují učitelky s dětmi
5. Průběh a výsledky vzdělávání
 
    Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „ Cesty a cestičky za poznáním“. Tento základní dokument mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT ČR čj. : 32 405/2004 – 22 v lednu r. 2005.
 
   
 
    Podněty ke zlepšení naší práce jsme také čerpali z názorů rodičů při společných setkáních. Většina rodičů oceňuje program školy (ti co pravidelně sledují nástěnky), vztah učitelek k dětem, dostatek informací na nástěnce a webových stránkách školy, akce pro rodiče a množství kulturních akcí pro děti.
 
Podmínky vzdělávání
      
       pomůcky a hračky pro věkové skupiny postupně doplňujeme, například pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti – čísla, písmenka
       méně pomůcek máme na vlastní pokusy
       sledujeme využívání pitného režimu – děti mají k dispozici různé nápoje, ale také vodu
       vedeme děti ke zdravé výživě – dostatek ovoce a zeleniny
       dařilo se nám vést děti ke vzájemné pomoci, výrazné to bylo ve třídě, kde bylo integrované dítě
       společně vytvořená pravidla se snaží děti respektovat, posuzují chování druhých, mají povědomí o tom, co je a co není správné – využívali jsme materiály Záchranného kruhu
        2 třídy byly částečně smíšené a v jedné byly děti 5 – 6 leté a děti s OŠD,
       respektujeme individuální schopnost soustředit se na činnost - u starších dětí budeme zkracovat dobu odpočinku
 
Hodnocení cílů pro rok 2015/2016
    Zapojení opět do projektu „Celé Česko čte dětem“
 
      Vtáhnout více rodiče do čtení v mateřské škole se letos nedařilo. Pouze dvě maminky
      a jedna babička dětem četly.  V příštím roce se pokusíme zapojit prarodiče
      a rodiče se pokusíme více motivovat.
 
     Rozvoj správné výslovnosti a artikulační dovednosti, rozvoj slovní zásoby
 
Děti s nesprávnou výslovností navštěvovali klinického logopeda. Preventivní logopedická péče probíhala v průběhu dne - nácvik písní, básní, říkadel, jazykové rozcvičky, hádanky, sluchové hry. Děti denně dostávaly prostor pro vlastní vyjadřování prožitků, vyprávění zážitků. Učily se domlouvat, vyčkat až druhý domluví a neskákat do řeči. Naučily se hlásku na začátku i na konci slova. Několik dětí již dokázalo zvládnout analýzu a syntézu slov, počet slabik. Problémy dělala délka slabik, ale postupně několik dětí hlásky bezpečně rozlišilo.
Pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ jsme připravili program „ Pojď si s námi povídat“(8 lekcí).
 
    Každému dítěti poskytnout podporu v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje.
 
Naším cílem bylo, aby každé dítě mělo vytvořeny takové podmínky, které zabezpečí jejich vývojové potřeby a osobnostní rozvoj. Snažili jsme se přistupovat ke každému dítěti individuálně a svým pozorováním jsme zjišťovali silné a slabé stránky dítěte.
Záznamy jsou podkladem pro učitelku, zachycují vývoj dítěte a jeho pokroky a učitelce pomáhají v nabídce činností, které dítě dále posouvají. Každé dítě je jiné, vyvíjí se jiným tempem, jinak postupuje v učení a vzdělávací potřeby jednotlivých dětí se proto velmi různí.
V jedné třídě bylo v tomto školním roce integrované dítě s kombinací vad, proto byl ve třídě přítomný asistent pedagoga.
Pozorování dětí a chvilky, ve kterých jsme se zaměřovali a na odhalení toho, co je pro činnost a jednání určitého dítěte typické nám umožnilo lépe dítě v potřebných směrech poznat a následně mu připravit odpovídající vzdělávací nabídku. Stejně
Důležité bylo vytvořit vhodné podmínky, přirozenou herní atmosféru, při níž dítě pracuje samostatně, uvolněně a podle možností aktivně a tvořivě. Snažili jsme se o to, abychom měli o dětech přehled a znali jejich možnosti a limity.  
 
 
 
 
Závěry:
Zakoupením interaktivní tabule zatraktivnit výchovně vzdělávací činnost.
Zajistit pomůcky pro samostatné experimentování pokusy.
Budeme stále zlepšovat podmínky pro děti tak, aby se mohly seberealizovat děti nadané i děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
Vhodnou komunikací a vysvětlováním budeme vést rodiče k odpovědnějšímu přístupu k rozvoji mluveného projevu dětí a využití možnosti navštěvovat kroužek preventivní logopedické péče
V příštím roce budeme pokračovat v logopedické preventivní péči.
Budeme se snažit motivovat rodiče nebo prarodiče k zapojení do akce „ Celé Česko čte dětem“.
Integrovanému dítěti poskytnout takové podmínky, aby se nadále rozvíjela jeho samostatnost v sebeobsluze, hrubá i jemná motorika.
Dítěti z vietnamské rodiny i nadále věnovat péči v oblasti rozvoje slovní zásoby, vyjadřování, výslovnosti.
 
Hodnocení obsahu vzdělávání
 
  1. „Cesta z domova do MŠ a mezi kamarády“
 
- Adaptační program pomohl jak dětem, tak rodičům adaptovat se na život ve škole, přizpůsobit se společnému programu, navodit dobré vztahy k ostatním dětem a personálu školy
- Vedli jsme je k uvědomění si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech. Děti je společně vytvářely a učily se je respektovat a dodržovat v mateřské škole i na veřejnosti. Vedli jsme je k posuzování vlastního chování i chování druhých. Děti mají povědomí o tom, jak se mají chovat, ale je nutné se častěji k dohodnutým pravidlům vracet a společně hledat řešení.
- Posilovali jsme prosociální vztahy – k rodině, kamarádům a personálu v mateřské škole. Děti hovořily o své rodině, většina dětí zná jména i příjmení rodičů, sourozenců ale velká část dětí neví, co jejich rodiče dělají v zaměstnání.
         Velice pěkný vztah děti navázaly s integrovaným dítětem, byly mu oporou, ale hlavně
 
           pomáhaly rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti ( ve hře, zapojení do různých aktivit
           bez bázně, respektovaly jeho odlišnosti), naučily se neverbálně komunikovat
           s děvčetem, které v MŠ nemluví a také se učí respektovat dítě z vietnamské rodiny,
           které má malou slovní zásobu.
       Na vycházkách poznávaly naše město, porovnávaly s dobovými fotografiemi a jeden rodič poskytl jedné třídě mapu města, kterou vytvořil. Děti ji rády pozorovaly a hledaly různá místa.
 
  1. „Cesta do přírody a okolí“
 
       Děti se učily pojmenovávat stromy, rostliny, květiny – mají povědomí o tom, co potřebují k růstu a jak o ně pečovat. Poznatky získaly pokusy – pěstování květin, osení, hrachu. Hrou s různými materiály, encyklopediemi
       Dokáží pojmenovat domácí, hospodářská zvířata, volně žijící i exotická. Měly možnost pozorovat koně, ovce, drůbež, pštrosa Děti 4- 7 leté si vyzkoušely, jak se dojí kráva ( na maketě krávy). Některé děti mají rozsáhlé znalosti.
       Rozvíjeli jsme poznávání všemi smysly – sluchem, zrakem, hmatem i čichové vnímání
       Rozlišovaly charakteristické rysy ročních období. Denně jsme pozorovali počasí, pojmenovali den, roční období. Většina dětí 5 – 6 letých dokáže vyjmenovat také měsíce.
       Osvojily si dovednosti k vykonávání jednoduchých činností o péči o okolí – péče o zahradu (úklid klacků, hrabání listí, nerozhazovat kačírek do trávy a na cestičky, netrhat větve smrku).
       Ví, co přírodě škodí a co jí prospívá.
       Ví, že se v přírodě průběžně vše mění.
       Různé přírodniny využívaly v pracovních činnostech a hrách.
       Pozorovaly proměny na školní zahradě i ve městě ( úklid, obnovení nových cestiček na školní zahradě, ale také jak velké auto rozjezdí trávník na zahradě, úprava parku apd.).
       Předškolní děti znají název naší země, města, významných budov i tradici města – město hudebních nástrojů. Děti projevovaly o poznání města velký zájem – zřícenina zámečku, památný strom Lubská lípa, socha houslaře, kostel sv. Ondřeje, kaple na hřbitově a její pověst
       Poznávaly dopravu v našem městě, význam semaforu a pravidla při přecházení, reakci na barvy na semaforu
       Osvojily si pravidla pro chodce a cyklisty
       Znají i několik dopravních značek, které mohly pozorovat ve městě i si s nimi hrály při vlastních spontánních hrách
 
  1. „ Cesta do světa pohádek, fantazie, zvyků a tradic a za krásou knih“.
 
       Děti mají rády pohádky, říkadla, básně. Většina je dokáže převyprávět. Během roku se naučily ke každému tématu, svátkům a různým akcím básně, říkadla, písně.
       Snažili jsme se o zapojení rodičů do projektu „Celé Česko čte dětem!
       Učitelky se snažily přiblížit chápání dobra a zla a využít tyto poznatky pro zvládání situací v běžném životě
       Uplatňovaly fantazii, představivost v různých aktivitách – tanec, pohybovou improvizaci ,zpěv  mají rády chlapci i děvčata, kreslení více preferovala děvčata
       Několikrát jsme navštívili knihovnu, děti chápou význam knih, proč mohou navštívit knihovnu, jak si mohou vypůjčit knihu, jak se ke knihám chovat. Většina dětí má doma knihy a také je k různým tématům nosily.
       Děti mají rozvinutou slovní zásobu, mimo integrovaného dítěte a vietnamského chlapce, chápou význam slov a význam přečteného.
       Děti se podílely na přípravě různých svátků, tradic.
       Rozvíjeli jsme zájem o psanou podobu jazyka - téměř všechny děti 4 – 7 leté se dokáží podepsat, mají zájem o písmenka, dokáží určit hlásku na začátku i konci slova, většina 5 – 7 letých dokáží složit slovo z hlásek a rozloží na slabiky.
 
  1. „Cesta ke zdraví“
 
       Děti mají představu o lidském těle a jeho funkcích – využívaly encyklopedie, DVD, hry,
       Pojmenují části těla a jejich funkci, poslouchaly tlukot srdce v klidu a při zátěži
       Pohádky pomáhaly k tomu, aby nedůvěřovaly některým neznámým lidem, ale děti jsou velmi důvěřivé a proto je nutné s tímto tématem dále pracovat.
       Mají povědomí o škodlivosti kouření, že existují drogy, jak se zachovat, když najdou injekční stříkačku, léky.
       Ovoce a zelenina je běžnou stravou, děti ji přijímají, pouze málo dětí některou odmítá. Dvě děti zpočátku jídlo odmítaly a na konci roku již stravu přijímaly. Byly vedeny k dodržování pitného režimu. Pro některé děti je to samozřejmost a jiným je nutné pití připomínat.
       Děti se samy obslouží – donesou si jídlo, odnesou nádobí, připraví ubrousky.
       Vytvářeli jsme zdravé životní návyky a postoje – děti ví o nutnosti pohybu pro zdraví.
       Rády se pohybují, mají možnost spontánního pohybu ve třídě i na zahradě, využívali jsme i cvičebnu DDM. U integrovaného chlapce jsme rozvíjeli hrubou i jemnou motoriku. Naučil se samostatné chůzi po schodech nahoru, dolů jde ještě nejistě, zapojoval se do cvičení dle svých možností a schopností.
       Děti měly možnost pozorovat práci záchranářů a ve třídě si při hrách vyzkoušely ošetření zranění ruky a nohy.
       Děti mají povědomí o ochraně svého zdraví, ale některým je nutné častěji připomínat pravidla při různých pohybových hrách a aktivitách venku i ve třídě.  
 
 
 
 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je organizováno na základě těchto principů:
-          rovnost příležitostí
-          potřeby školy
-          rozpočet školy
-          zájmy pedagogických pracovníků
Uplatňované formy vzdělávání pracovníků:
-          Účast na seminářích pořádaných vzdělávacími agenturami a středisky
-          Individuální vzdělávání
-          Předávání informací ze seminářů a školení na pedagogických poradách
 
 

Pořadové číslo
Název akce
Počet hodin
Počet pracovníků
1.
Řemesla a povolání s hudbou a pohybem
5
1
2.
Rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku prostřednictvím výtvarných aktivit
8
1
3.
Rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku
8
1
4.
 
 
Národní systém inspekčního hodnocení
 
 
4
 
 
1
 
 
            5.
Děti na startu
                      5
                     1
6.
 
 
První pomoc u dětí
 
 
16
 
 
2
 
 
            7.
Pojďme si hrát – netradiční nástroje v HV
                      6
                     1
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěry:
Vzdělávání probíhalo v souladu s Roční plánem DVPP 2015/2016.Učitelky mají zájem o další vzdělávání a poznatků ze seminářů využívají ve své výchovné práci.
I nadále budeme využívat nabídek DVPP k sebevzdělávání učitelek. V hojné míře je využívána odborná literatura k samostudiu. Učitelská knihovna je doplňována o zajímavé tituly pro práci s dětmi předškolního věku. 
Průběžně se učitelky seznamovaly s novými metodami a zkušenostmi dobré praxe z odborných časopisů – Informatorium, Rodina a škola
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy: 
                         
Mateřská škola pořádá akce pro děti, rodiče a veřejnost. Spolupracuje se SPOZ.
Aktivity:
                             Podzimní hrátky na školní zahradě
                             Lampičkový průvod městem – Svatý Martin – vítání zimy  
                             Mikulášská nadílka
                             Vánoční posezení, vánoční tvořivá dílna
                             Masopustní rej
                             Loučení se zimou – Vynášení Morény
                             Dopoledne v knihovně  - 5x
                             Hry na hřišti v Eubabrunnu – MŠ Luby, Nový Kostel, Erlbach a
                                                                           Markneukirchen
                             Velikonoční posezení, velikonoční tvořivá dílna
                             Svátek matek – sportovní odpoledne na zahradě školy
                             Den dětí – výlet s občerstvením v Kozabaru – všechny třídy
                             Den dětí na Ekostatku Riedelhof – Hvězdičky a Motýlci
                             Rozloučení se školáky v mateřské škole
                             Účast na koncertech ZUŠ 4x
                             Účastnili jsme se akce DDM s hasiči, policií ČR, záchranáři
                             
                            
Mateřská škola pořádala pro děti 9 divadelních představení, jedno kouzelnické představení, hudební program o ptácích ( lidové písně) a ukázku dravců a sov spojenou s malým kouzelnickým představením.
Ve spolupráci se ZŠ: Poslední zvonění – stužkování budoucích školáků v KS 
                                                           
Zapojily jsme se do výtvarné soutěže „ Kniha a já“, „ Svět očima dětí “, „ Co se skrývá v šapitó“, „ Lidé a vlaky“ a děti ze třídy Hvězdiček vytvořily most na výzvu paní ředitelky z MŠ Klíček v Sokolově.  
 
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ denně probíhá čtení dětem v mateřské škole. Aktivita ze strany rodičů nebyla téměř žádná, co se týče čtení dětem v MŠ. Úspěchem je častější čtení dětem v rodině před spaním.
Kladně hodnotíme zájem rodičů o zakoupení nových knih, které jsou během roku nabízeny v mateřské škole.
 
 
Výlety:
                
K projektu „Staří přátelé na nových cestách …“ s mateřskými školami  Markneukirchen-Luby- Nový Kostel se uskutečnil 1 výlet – hřiště v Eubabrunnu
Výlet na hrad Seeberg – Pohádková zahrádka. Této akce se zúčastnily 2 třídy Motýlci a Hvězdičky a výlet na ekostatek Riedelhof v Eubabrunnu , kterého se zúčastnily také děti z Hvězdiček a Motýlků .
 
 
 
Závěry:
 
 
Pokračovat ve spolupráci s německými mateřskými školami i MŠ Nový Kostel.
 
8. Prevence sociálně patologických jevů
Máme vytvořený projekt pro prevenci patologických jevů „Na co se připravím, to budu znát a umět“, který zařazujeme v průběhu roku.
V předškolním věku nejsou rysy sociálně patologických jevů plně vyhraněny – v tomto věku probíhá intenzivní utváření osobnosti. Mírné náznaky nevhodného chování k druhým lze již pozorovat.
Prevence: použití metod
-          Každodenní vysvětlování a praktikováním zásad pozitivního vztahu k ostatním dětem, vzájemné pomoci a respektování
-          Vytváření bezpečného a podnětného prostředí
-          Důsledné dodržování nastavených pravidel chování a jednání
-          Vedení dětí k odpovědnosti za své chování
-          Použití komunikačního kruhu / vyslechnout ostatní a mít možnost být slyšen
-          Využití her kooperativního charakteru
-          Informujeme děti o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou, nebezpečí závislostí.
-           Podporujeme kamarádské vztahy, vzájemnou pomoc a spolupráci (kooperativní hry a činnosti).
-          Zařazujeme časté sportovní aktivity a v činnostech vytváříme základ pro to, aby se mohly realizovat všechny děti. Oceňujeme i ty nejmenší pokroky, aby děti zažily pocit úspěchu.
Děti měly možnost pozorovat složky záchranného systému – prohlédnout vybavení sanitky záchranné služky, hasičský vůz a policejní vůz.
 
Závěr:
Vytváření, vysvětlování a dodržování pravidel soužití. Snažit se ve spolupráci s rodiči obklopovat děti pozitivními příklady a modely chování v každé činnosti.
Vedení dětí a seznamování se zásadami zdravého životního stylu.
 
 
9. Program environmentálního vzdělávání
 
 
 
10. Prevence rizik a školní úrazyProblematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí je jednou z priorit práce školy. V letošním roce došlo k žádnému úrazu.
Děti byly poučeny o používání hraček, průlezek a ostatního zařízení na školní zahradě.
Organizační a výchovná opatření vždy přizpůsobujeme tomu, aby k úrazům nedocházelo.
 
 
Závěry:
Byla dokončena rekonstrukce chodníků a tím se stal pobyt dětí na zahradě bezpečnější.
Nadále budeme poučovat děti o bezpečné hře, dodržování dohodnutých pravidel a o  správném používání zahradního nářadí, atrakcí.
Budeme vytvářet a udržovat bezpečné prostředí jak pro děti, tak pro všechny zaměstnance a návštěvníky školy.
 
11. Spolupráce s rodiči
 
 
      -   akce vytvářející příležitost k pěkným společným prožitkům rodičů a dětí
      -   zahajovací schůzka
      -   Podzimní hry na školní zahradě
      -   vítání zimy na Sv. Martina s lavičkovým průvodem městem
      -  vánoční dílna, vánoční posezení
      -  velikonoční dílna, velikonoční posezení
      -  setkání rodičů s paní učitelkou ze základní školy – beseda
     -   zápis dětí do MŠ spojený s informacemi a pokyny potřebnými pro vstup dítěte do MŠ 
     -    adaptační program pro děti a rodiče - děti přihlášené na školní rok 2016/2017
                                                                       ( 8 setkání duben – červen 2016)
-          umožnění rodičům pobývat část času s dítětem ve třídě
-          oslava svátku matek – sportovní odpoledne na školní zahradě
-          rozloučení se školáky – Poslední zvonění v Kulturním domě v Lubech
-          nabídka využití logopedického a výchovného poradenství
-          nástěnky pro rodiče – informace obecné, aktuální, odborné
-          setkání s paní učitelkou ze ZŠ
-          informace o dětech na požádání zákonných zástupců, výstavky dětských prací
-          individuální schůzky a každodenní styk s rodiči
 
 
Zapojení do plnění programů školy:
-          nepodařilo se nám zapojit více rodičů do čtení v MŠ
-          rodiče Kellerovi věnovali škole keř angreštu
-          zajišťovali materiály k výchovným tématům (masky, ovoce, zeleninu, knihy, vyrobili lampičky)
-          zapojili se do sběru kaštanů, pomerančové kůry a plastových víček
-          tradičně se účastnili sbírky pro fond Sidus      
      -     rodiče zajistili pasy pro děti, které se účastnily projektu s německými školami a výletu
            ke Dni dětí na ekostatek Riedelhof
 
Závěry:
Spolupráci považujeme za prioritní úkol.
Většina rodičů má zájem o spolupráci a tím přispívají k plnění programu MŠ.
Budeme motivovat ty rodiče, kteří se do spolupráce ještě nezapojili.
Je stále třeba hovořit s rodiči o otázkách týkajících se výchovného působení na děti (vliv médií, logopedická prevence).
K tomu, abychom zjistili, co by bylo možné zlepšit k oboustranné spokojenosti, připravíme pro rodiče dotazník.
 
 
 
12. Spolupráce s dalšími institucemi
 

 
 
Četnost - Forma
SPC
Metodicko konzultační návštěva 2x
PPP
Proběhl screening a konzultace s rodiči 1x
 
ZŠ Luby
Dle plánu
MŠ Nový Kostel
 Setkání v naší MŠ 1x
ZUŠ Luby
Koncert 4x
MÚ Luby
– spolupráce se SPOZ – svatby, vítání občánků
Městská knihovna  Luby
5x poslech pohádky na jarní a velikonoční téma ,výtvarná soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko, měsíc knihy a volně žijící zvířata v pohádkách a příbězích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce se ZŠ:
Spolupráce probíhala podle plánu.
Jde o přirozený kontakt mezi bývalými absolventy mateřské školy a budoucími žáky. Předškolákům usnadňuje vstup do ZŠ.
 
Uskutečněné akce:
 - říjen, červen  – návštěva v 1. třídě a beseda učitelek MŠ v ZŠ
- prosinec – děti z 9. třídy ZŠ zajistily pro naše děti Mikuláše, čerty a anděla
- leden – jednání o odkladech školní docházky
- návštěva paní učitelky ze ZŠ – informace pro rodiče prvňáčků- školní zralost a nezralost- 
 - únor -  účast u zápisu v ZŠ
 - červen - návštěva dětí MŠ v 1. třídě  - společná hodina         
 - vítání a stužkování nových školáků na Posledním zvonění
 
Spolupráce se ZUŠ Luby- také spolupráce se ZUŠ má dlouholetou tradici. Děti se seznamují s různými hudebními nástroji, pěstuje se v nich pěkný vztah k hudbě.
Škola pro naše děti připravila 4 koncerty.
V měsíci červnu navštívily paní učitelky ze ZUŠ naši školu a zjišťovaly hudební znalosti dětí a také zájem o návštěvu ZUŠ.
                              
Spolupráce s MŠ Nový Kostel – setkání v naší škole. Společné hraní, zpívání a také sledování pohádky. Vytrvalý déšť nám nedovolil využít školní zahradu.
 
Spolupráce s mateřskými školami v Německu – v tomto roce s názvem “ Staří přátelé na nových cestách v Markneukirchenu, Lubech a Novém Kostele. Součástí je jazykový modul – Hravě německy a česky, do kterého bylo zapojeno 24 dětí.
Účastnili jsme se 3 akcí ( 2 v Německu a 1 v naší škole).
 
 
Závěry:
Pokračovat ve spolupráci s institucemi.
Nadále rozvíjet pěkné vztahy naší školy s německými mateřskými školami.
                  
13. Vyřizování stížností
 
Stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy ve správním řízení nebyly žádné.
Stížnosti proti průběhu vzdělávání nebyly žádné.
 
14. Materiálně technické podmínky
 
 
Vybavení školy učebními pomůckami je dostatečné a je průběžně doplňované.
 
Závěry
Ve spolupráci s Městským úřadem dojde v příštím roce k rekonstrukci kuchyně ( dlažba, obklady) a v celé budově elektroinstalace.
Dle finančních možností postupně doplnit vybavení zahrady o další atrakce, které zpestří hry a pobyt dětí na zahradě.
 
 
15. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekční činnosti:
 
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.
 
Další kontroly:
 
 - Veřejnosprávní kontrola – nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola OSSZ – nebyly zjištěny nedostatky
 
16. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
 
Spolupráce s německými školami – projekt „ Staří přátelé na nových cestách v Markneukirchenu, Lubech a Novém Kostele.
Fond malých projektů v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
 
17. Závěrečná ustanovení
 
Výroční zpráva mateřské školy byla schválena pedagogickou radou dne 4.11.2016
Pro zákonné zástupce bude tato zpráva zveřejněna na www.stránkách školy a na informační tabuli ve vnitřních prostorách školy.